ODLAR YURDUNUN ÜZÜMLÜKLƏRİ

“Marandi Wine Company” şərab zavodu – Azərbaycanın üzümçülük və şərabçılıq ənənələri ilə Avropanın müasir texnologiyalarının birləşdiyi bir yerdir. Biz Xəzər dənizi sahilinin və Böyük Qafqaz dağətəyi zonasının qeyri -adi terruarını inkişaf etdirərək dünyaya təqdim edirik.

Müxtəlif üzüm sortlarının ilk tingləri 2007-ci ilin yazında əkilmişdir, eyni vaxtda şərab istehsalı üçün zavodun istehsalına başlanılmışdır. Hazırda “Marandi Wine Company” şərab zavodu dünyanın tanınmış şirkətlərinin istehsalı olan bütün zəruri texniki avadanlıqla təchiz edilmişdir, bu avadanlıq istehsal olunan şərabların keyfiyyətinə istehsalatın bütün mərhələlərində nəzarət etməyə imkan verir.

“Marandi Wine Company” üzümlüklərinin yerləşdiyi Abşeron yarımadasındakı xüsusi təbii şərait burada yetişdirilən üzüm sortlarına xüsusi spesifiklik bəxş edir. Üzümlüyün özü iki duzlu dənizin arasında yerləşir, palçıq vulkanlarının yaxınlığı isə yerli torpağın minerallarla zəngin olduğundan xəbər verir. Bu səbəbdən də adi və tanış dada malik olan üzüm sortları Azərbaycan torpağında yetişdirildikdə həqiqətən də coşğun və hərarətli strukturlar və dad keyfiyyətləri əldə edirlər. Təbii ki, Odlar yurdunun üzümlüklərinə də məhz bu xüsusiyyətlər xas olmalıdır.

Lakin Xəzər sahilinin yandırıcı günəşi heç də bütün üzüm növləri üçün uyğun deyildir.  Ancaq Böyük Qafqazın dağətəyi zonasının yumşaq iqlimi onlar üçün tam münasibdir. Üzümlüklərimiz həm də Muğanlıda, Oğuzda, Şəkidə və digər bölgələrdə yerləşir.

Marandi Wine Company

Məhsuldar üzümlüklərimizin ümumi sahəsi 160 hektar təşkil edir. 15-ə yaxın üzüm sortu uğurla becərilir, bunlar ILKIN süfrə şərablarının, TERRA CASPEA və TERRA CAUCASEA premium şərablarının, habelə YALLI nüfuzlu şərablarının çeşid sırasının əsasını təşkil edirlər. İmkanlarımız bununla bitmir, enoloqlarımız və üzümçülərimiz eksklüziv şərabların yeni kolleksiyalarını inkişaf etdirirlər.

Şərablar Fransa, Amerika və Sloveniya palıdlarından hazırlanmış çəlləklərdə, habelə paslanmayan polad çənlərdə saxlanılır. Şərab istehsalına İtaliyadan və Fransadan gəlmiş enoloqlar və üzümçülər qrupu nəzarət edir.

“Marandi Wine Company” şərab zavodu nəinki yüksək səviyyəli istehsal prosesi ilə fərqlənir, həm də geniş dequstasiya zallarından tutmuş firma mağazasınadək zəruri olan bütün infrastrukturu özündə birləşdirən şərab turizminin obyektidir. Biz “Marandi Wine Company” şərabları kimi nəcib içkini sevənlərin xeyli sayda qruplarını qəbul edirik.

İstehsalın Mərhələləri

Məhsulun toplanması

Şərab əldə etmək üçün üzümü vaxtlı-vaxtında toplamaq lazımdır. "Marandi Wine Company"-da üzüm həm əllə, həm də xüsusi texnikanın köməyi ilə yığılır. Məhsulun 80%-ə qədəri əllə toplanır və premium və nüfuzlu şərabların istehsalına yönəldilir. Toplandıqdan sonra məhsul şərab zavoduna çatdırılır və burada çeşidlənir.

Üzümün emalı

Üzüm toplandıqdan sonra onu presləyir və xırdalayırlar. Əgər ağ şərab istehsal ediləcəkdirsə, üzüm şirəsi əzintilərdən ayrılır. "Marandi Wine Company" premium və süfrə şərabları üçün əsaslar üzə çıxarılır. Qırmızı şərabın istehsalı üçün üzüm giləmeyvələrindən rəngləyici maddələr çıxarılır.

Qıcqırma

Ən məsuliyyətli mərhələlərdən biridir. "Marandi Wine Company" həm turş, həm də kəmşirin və kəmturş şərablar istehsal edir. Turş şərablar üçün şəkər tam qıcqırdılır, kəmşirin və kəmturş şərablar üçün isə qıcqırma süni olaraq dayandırılır. Qıcqırma prosesi başa çatdıqdan sonra şərabın formalaşması baş verir.

 Şərabın saxlanması

Yeni əldə edilmiş şərab saxlanmaq üçün göndərilir. "Marandi Wine Company"-da şərab Fransa, Amerika və Sloveniya palıdlarından hazırlanmış çəlləklərdə, habelə paslanmayan polad çənlərdə saxlanılır. Müəyyən vaxtdan, 12-18 aydan sonra yetişmiş şərab butulkalara süzülərək satışa daxil edilir.

Butulkalara süzülmə

"Marandi Wine Company" şərabları üçün butulkalar İtaliyada və Rusiyada istehsal edilir. Təcrübəmizdə yarlıqlar üzərində Brayl şriftindən istifadə edilir ki, bu da görmə qabiliyyəti zəif olan insanların şərab haqqında məlumatı toxunaraq oxumalarına imkan verir.